PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-304


PANEVĖŽIO ALGIMANTO BANDZOS KŪDIKIŲ IR VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis yra užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams ar globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Globos namai turi du skyrius: kūdikių skyrių vaikams nuo gimimo iki 4 metų, arba su sunkia ir vidutine negalia ir vaikų skyrių vaikams nuo 4 iki 18 metų.
2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin., 1996, NR. 33-807), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministras) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.  
3. Globos namai yra viešais juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Globos namų buveinės adresas – Staniūnų g. 41, LT-36127 Panevėžys, Lietuvos Respublika.
4. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
5. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant globos namų savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6. Globos namų viešieji pranešimai skelbiami globos namų interneto tinklalapyje.
7. Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
8. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam.
II. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Svarbiausi globos namų veiklos tikslai yra:
9.1. teikti socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų;
9.2. parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
9.3. užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus;
9.4. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
9.5. užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;
9.6. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) planą.
10. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
10.1. vertina individulius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualaus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planus;
10.2. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
10.3. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
10.4. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;
10.5. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškas bei įvaikinimo klausimus;
10.6. bendradarbiauja su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;
10.7. bendradarbiauja su vaikų ugdymo bei mokymo įstaigomis, vaiko mokymo(-si) klausimais;
10.8. vykdo vaikų su negalia specialųjį ugdymą;
10.9. teikia kūdikiams ir vaikams su negalia sveikatos priežiūros paslaugas;
10.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;
10.11. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
10.12. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;
10.13. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
10.14. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;
10.15. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. GLOBOS NAMŲ TEISĖS

11. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:
11.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijos klausimais;
11.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;
11.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;
11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
11.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.


IV. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais, remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir skelbiamais globos namų interneto tinklalapyje.
Globos namų administracijos padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus tvirtinamomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, globos namų struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.
13. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas priima ir iš jų atleidžia socialinės apsaugos ir darbo ministras teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.
14. Globos namų direktorius:
14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;
14.2. leidžia įstatymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
14.3. organizuoja globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami globos namų veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos:
14.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;
14.5. atsako už globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;
14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis globos namų tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
14.7. tvirtina:
14.7.1. globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, bazinės mėnesinės algos koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
14.7.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus;
14.7.3. globos namų metinius veiklos planus;
14.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo globos namų darbuotojus;
14.9. teisės aktų nustatyta tvarka skatina globos namų darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
14.10. disponuoja globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
14.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
14.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
14.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitų teisės aktų reikalavimus regimą bei pateikimą nustatytu laiku;
14.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.
15. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) į pareigas priima ir iš jų atleidžia globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka. Globos namų direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi globos namų direktoriui.
16. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):
16.1. koordinuoja ir kontroliuoja globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal globos namų direktoriaus jam nustatytą kompetenciją;
16.2. atlieka kitas globos namų direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.
17. Globos namų direktoriaus laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo globos namų direktoriaus pavaduotojas, apskirtas globos namų direktoriaus įsakymu.
18. Globos namų darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, taip pat darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.


V. GLOBOS NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

19. Globos amų vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius.
20. Globos namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Globos namai gali būti pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________________
PATVIRTINTA
Panevėžio Algimanto Bandzos
kūdikių ir vaikų globos namų 
Direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 61


PANEVĖŽIO ALGIMANTO BANDZOS KŪDIKIŲ IR VAIKŲ GLOBOS NAMAI
VAIKŲ TARYBOS NUOSTATAI

      1. Bendroji dalis
          1.1. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikų taryba yra demokratinė vaikų savivaldos institucija.
          1.2. Vaikų taryba veikia Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su kitomis vaikų savivaldomis Panevėžio mieste ir visoje Lietuvoje. Bendradarbiauja su administracija, kitų vaikų globos namų vaikų taryba.
          1.3. Vaikų taryba yra ne pelno siekianti organizacija.
          1.4. Vaikų taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais.
          1.5. Vaikų tarybos būstinė: Staniūnų g. 41, Panevėžys.
          1.6. Vaikų tarybos veiklos trukmė neribota.
          2. Vaikų tarybos tikslai ir uždaviniai.
            2.1. Plėtoti ir skatinti vaikų veiklą.
            2.2. Organizuoti kultūrinius, pramoginius renginius vaikų globos namuose.
            2.3. Bendradarbiauti su vaikų globos namais, mokyklomis.
            2.4. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
            2.5. Palaikyti ryšį su vaikų globos namų vadovais ir spręsti su vaikais susijusias problemas.
            2.6. Dalyvauti įvairiuose projektuose.
            2.7. Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos vaikų teisės.
            2.8. Stebėti, kaip vaikai vykdo savo pareigas.
            2.10. Padėti darbuotojams vykdyti neformalią narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją vaikų globos namuose.
          3. Vaikų tarybos nariai.
            3.1. Vaikų tarybos nariais gali tapti visi gero elgesio 5-12 klasių vaikai.
            3.2. Nauji nariai priimami metų pradžioje.
4. Vaikų tarybos nario teisės
            4.1. Rinkti ir būti išrinktam Vaikų tarybos pirmininku.
            4.2. Dalyvauti Vaikų tarybos renginiuose.
            4.3. Teikti siūlymus Vaikų tarybos vadovybei dėl Vaikų tarybos veiklos.
            4.4. Gauti informaciją apie Vaikų tarybos veiklą.
            4.5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu.
          5. Vaikų tarybos nario pareigos.
            5.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems Vaikų globos namų vaikams.
            5.2. Laikytis Vaikų tarybos nuostatų.
            5.3. Lankyti visus Vaikų tarybos posėdžius.
            5.4. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Vaikų tarybos pirmininkui.
            5.5. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti vaikų globos namų valdyme.
            5.6. Vykdyti visus Vaikų tarybos priimtus nutarimus.
            5.7. Informuoti vaikus apie Vaikų tarybos posėdyje priimtus nutarimus.
            5.8. Dalyvauti Vaikų tarybos organizuojamuose renginiuose.
            5.9. Padėti spręsti vaikų globos namų vaikams iškilusias problemas.    
          6. Vaikų tarybos veikos organizavimo tvarka
            6.1. Vaikų tarybos nutarimai priimami Vaikų tarybos posėdžiuose.
            6.2. Pirmojo posėdžio organizavimas:
            6.2.1. pirmas posėdis kviečiamas iki sausio 15d.;
            6.2.2. pirmajam posėdžiui pirmininkauja paeitų metų Vaikų tarybos pirmininkas.
            6.3. Antrojo posėdžio organizavimas:
            6.3.1. Antrasis Vaikų tarybos posėdis vyksta kitą savaitę po Vaikų tarybos pirmininko išrinkimo.
            6.3.2. Vaikų tarybos pasėdžių dieną ir laiką priima visi Vaikų tarybos nariai bendru nutarimu.
            6.3.3. Sekretoriaus paskyrimas: Vaikų Tarybos sekretorių skiria Vaikų Tarybos pirmininkas tarybos pritarimu.
            6.3.4. Nustatoma naujų narių priėmimo data.
            6.4. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:
            6.4.1. Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį.
            6.4.2. Posėdžių veiklos planą sudaro Vaikų tarybos pirmininkas.
            6.4.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė Vaikų tarybos narių, posėdis laikomas neįvykusiu ir Vaikų tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą.
            6.5. Baigiamojo posėdžio organizavimas:
            6.5.1. Posėdis vyksta metų pabaigoje, paskutinę gruodžio savaitę.
            6.5.2. Posėdžio darbotvarkė:
            6.5.2.1. Vaikų tarybos metinė veiklos ataskaita.
            6.5.2.2. Vaikų tarybos narių pasiūlymai kaip gerinti Vaikų tarybos veiklą kitais metais.
            6.5.2.3. Kiti aktualūs klausimai.
          7. Vaikų tarybos pirmininko rinkimai:
            7.1. Vaikų tarybos pirmininkas renkamas vieniems metams.
            7.1.1. Vaikų tarybos pirmininkas gali buti perrinktas antrai kadencijai.
            7.2. Vaikų tarybos pirmininko rinkimai vyksta metų pradžioje, pirmo posėdžio metu.
            7.3. Vaikų tarybos pirmininką renka visi vaikų tarybos nariai.
            7.4. Tarybos nariai balsuoja vieną kartą.
          8. Vaikų tarybos pirmininko įgaliojimai
            8.1. Organizuoti Vaikų tarybos posėdžius.
            8.2. Kartu su sekretore sudaryti posėdžių darbotvarkes.
            8.3. Pirmininkauti posėdžiams.
            8.4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.
            8.5. Reprezentuoti vaikų globos namus už jos ribų:
            8.6. Atstovauti Vaikų tarybai ir vaikų globos namus įvairiuose renginiuose.
            8.7. Atstovauti Vaikų tarybos interesams vaikų globos namų administracijos veikloje arba paskirti tam Vaikų tarybos atstovus.
            8.8. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitais vaikų globos namais.
            8.9. Metų pabaigoje atsiskaityti už Vaikų tarybos veiklą.
            8.10. Vaikų tarybos pirmininkas yra nuolatinis Vaikų tarybos narys.
          9. Sekretoriaus pareigos
            9.1. Protokoluoti Vaikų tarybos posėdžius.
            9.2. Tvarkyti visą Vaikų tarybos dokumentaciją.
          10. Vaikų tarybos nario šalinimo procedūra
            10.1 Vaikų tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:
            10.1.1. Vaikų tarybos nuostatų pažeidimas.
            10.1.2. Savo pareigų nevykdymas.
          10.1.3. Grubus Vaiko taisyklių pažeidimas ir vaiko pareigų nevykdymas.
          10.1.4. Nedalyvavimas posėdžiuose.
          10.2. Vaikų tarybos narį pašalinti gali siūlyti Vaikų tarybos pirmininkas, sekretorius, Vaikų tarybos narių grupė.
          10.3. Vaikų tarybos narys šalinamas už tai balsavus 50 proc. +1 Vaikų tarybos nariui.
          11. Vaikų tarybos pirmininko nušalinimo procedūra
          11.1. Vaikų tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:
          11.1.1. Vaikų tarybos nuostatų pažeidimas;
          11.1.2. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas;
          11.1.3. Grubus Vaiko taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas.
          11.2. Vaikų tarybos pirmininko pateikiamas raštiškas Vaikų tarybos narių prašymas įtraukti nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo priežastys.
          11.3. Vaikų tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos narių.
          11.4. Pašalintas Vaikų tarybos pirmininkas lieka Vaikų tarybos nariu.
          11.5. Pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai.
          12. Vaikų tarybos veiklos nutraukimas
          12.1. Vaikų tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Vaikų tarybą.
          12.2. Priimti sprendimą dėl Vaikų tarybos likvidavimo gali tik Vaikų taryba 3/5 tarybos narių balsų dauguma. 
          13. Baigiamosios nuostatos
          13.1. Vaikų tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.
          13.2. Vaikų tarybos nuostatų originalas saugomas Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose.
          13.3. Vaikų tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Vaikų tarybos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Vaikų tarybos nariai.
          13.4. Vaikų tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami:
          13.4.1. Nuostatai papildomi,  jei tam pritaria absoliuti Vaikų tarybos dauguma.
          13.5. Nuostatus įsakymu tvirtina Vaikų globos namų direktorius.