Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių namai, įkurti 1951 m. ir Panevėžio vaikų globos namai, įkurti 1967 m. reorganizuoti 2000 m. ir pavadinti  Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namais. Globos namų savininkė yra valstybė, kurių teises ir pareigas įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Globos namai turi du gyvenamuosius korpusus.  Vienuolikoje šeimynų gyvena 115 našlaičiai, likę be tėvų globos kūdikiai, vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendro lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą - iki 21 metų. Vaikams sudarytos geros gyvenimo ir ugdymosi sąlygos. Atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, individualus poreikius, sveikatos būklę sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas. Teikiama specialioji pedagoginė pagalba. Užtikrinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų  pasiruošimas mokyklai ir mokyklos lankymas. Sudarytos geros sąlygos vaikų saviraiškai, pasirenkant jų pomėgius ir poreikius atitinkančias ugdymo įstaigas. Sukurta popamokinio ugdymo sistema. Veikia neformalaus ugdymo būreliai, vykdomos darbinio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, sveikatingumo programos. Užtikrinta visapusiška vaikų  sveikatos priežiūra. Raidos sutrikimų turintiems vaikams teikiamos  pediatrijos, abilitacijos ir reabilitacijos paslaugos. Vaikų labai mėgiami kompiuteriai su interneto  prieiga, kurią dovanojo TV3 labdaros projektas „Išsipildymo akcija“. Su vaikais dirba 22 socialiniai darbuotojai, 41  socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 psichologas, 2 socialiniai pedagogai, 17 sveikatos priežiūros specialistai,1 logoterapeutas, 1 specialusis pedagogas, 2 neformaliojo ugdymo pedagogai.